Miljö & Kvalitet

Med kunden i centrum tar Kylpanel ansvar. En viktig del i utvecklingen av att erbjuda produkter, tjänster och service i rätt tid och med rätt kvalitet är Kylpanels miljö- och kvalitetspolicy.

Arbetet syftar till att ständigt förenkla för kunden, förbättra vår kvalitet och minska miljöbelastningen.

Kylpanels miljö- och kvalitetsarbete skall genomsyra hela företaget för att kunna erbjuda kunden bästa möjliga service.

Miljöpolicy

Kylpanel bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer och anställda. Vårt mål är att minska vår miljöpåverkan i vår omgivning och verka förebyggande. Kylpanel ska som lägst följa tillämpliga lagkrav, förordningar och övriga bestämmelser.

Följande skall särskilt beaktas:

 • Samtliga medarbetare skall vara engagerade i miljöarbetet. Detta sker genom dialog, utbildning, information och ett kontinuerligt miljötänkande i alla delar av vår verksamhet.
 • Hushållning av energi, naturresurser och material.
 • Vid inköp av material och utrustning skall miljöaspekten alltid beaktas.
 • I produktion och montage skall materialspill minimeras.
 • Alla transporter och resor skall planeras och i möjligaste mån samordnas för att minska utsläpp.
 • Beredskap för utsläpp och nödlägessituationer skall finnas vid alla arbetsplatser.
 • Avfallshantering skall ske effektivt. Sortering och i största utsträckning återvinning av olika fraktioner (trä, cellplast, metall, papper) utförs. Vidare säkerställs att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Kvalitetspolicy

Kylpanel ska alltid eftersträva nöjda kunder. Vårt mål är att vara kundens första val. Vi skall alltid leverera enligt ställda krav och behov och överträffa kundens förväntningar. Varje leverans skall vara en referens till nästa projekt. Våra produkter skall kännetecknas av bra kvalitet, rätt leveranstid, hög service och professionellt agerande. Verksamheten bedrivs så att krav från myndigheter och kunder uppfylls.

För att uppnå detta ska vi

 • Sträva mot noll fel i leverans och utförande
 • Ständigt utveckla och förbättra våra arbetssätt, produkter och tjänster
 • Hantera reklamationer snabbt och effektivt
 • Ha kunniga medarbetare och säkra leverantörer
 • Följa upp och utvärdera våra leveranser